ON-LINE PŘIHLÁŠKY        Škola franchisingu 2020

ŠKOLA FRANCHISINGU 2020

Franchise & Retail Academy a poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka připravují otevření dalšího ročníku úspěšného projektu.

Zahájení je naplánováno na 20. února 2020 a ukončení na 19. listopadu 2020. 

Uzávěrka přihlášek je 19. února 2020 

Cena celé školy je 59.000 Kč bez DPH.
Pokud se přihlásíte a zaplatíte do 31. prosince 2019, získáváte slevu 8 000 Kč. 
Cena po slevě je 51 000 Kč bez DPH. Členové ČAF získají slevu 10 %.

Přihlásit se můžete na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na www.franchising-academy.cz.
Přihlášení je případně možné telefonicky na čísle 603 203 828 (p. Krajča) nebo 606 392 348 (p. Lošťák).
Počet míst je omezen! Po dohodě s pořadateli je možné rozložení platby.

Cíle školy franchisingu:

 • rozvíjet na příslušné úrovni znalosti o franchisingu a schopnosti, které jsou nutné při rozvoji franchisové sítě
 • sjednotit analytický a strategický přístup ve využívání franchisingu
 • poskytnout posluchačům prostor pro diskuse a vzájemnou výměnu zkušeností
 • dát absolventům školy návod, jak zdokonalit nebo vytvořit franchisový koncept pro svou firmu

Profil posluchače:

 • zájemce o franchising (člověk, který chce podnikat formou franchisingu a zajímá se o nabízené koncepty)
 • zaměstnanec/manager franchisingové centrály, který se chce zlepšit ve znalostech o franchisingu, příp. porovnat své znalosti s jinými nebo hledat ve škole nové podněty a inspiraci
 • podnikatel, který zvažuje rozšíření své sítě provozoven formou franchisingu nebo převedení části své sítě na franchisingový koncept
 • student/absolvent VŠ nebo SŠ, který se chce dále specializovat na franchisingové podnikání
 • manažeři bank, právníci, IT specialisté apod., kteří poskytují služby franchisovým sítím s cílem porozumět více franchisingu a dokázat přizpůsobit nabídku aktuálním moderním trendům ve franchisingu
 • novináři, publicisté, odborní redaktoři, tlumočníci s cílem získat hlubší znalosti o franchisingu
 • všichni, kteří nosí v hlavě zajímavý koncept a hledají vhodnou cestu k jeho realizaci formou franchisingu

Harmonogram studia:

Celá škola bude probíhat formou osmi jednodenních bloků, probíhajících vždy ve čtvrtek v prostorech Image Office, Krakovská 9, Praha 1.

Přihlášení:

Uzávěrka přihlášek je 1. února 2019. Přihlásit se můžete na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na www.franchising-academy.cz. . Přihlášení je případně možné telefonicky na čísle 603 203 828 (p. Krajča) nebo 606 392 348 (p. Lošťák). Počet míst je omezen! Po dohodě s pořadateli je možné rozložení platby.

Termíny bloků v roce 2020:

1. blok přednášek . . . .      20.2.2020 
2. blok přednášek . . . .      19.3.2020
3. blok přednášek . . . .      23.4.2020
4. blok přednášek . . . .      14.5.2020
5. blok přednášek . . . .        4.6.2020
6. blok přednášek . . . .      17.9.2020
7. blok přednášek . . . .      8.10.2020
8. blok přednášek . . . .    19.11.2020

Odborné bloky:

1. Franchisový systém a jak ho vytvořit

 • franchisový balík
 • financování franchisového konceptu
 • franchisové poplatky
 • kritické faktory rozvoje franchisového systému
 • význam franchisingu
 • typické a atypické franchisové systémy
 • úkoly a struktura franchisové centrály
 • franchising jako odbytový a organizační systém
 • význam franchisingu pro trh

2. Franchisová smlouva a právo ve franchisingu

 • základy franchisového práva
 • právní úprava franchisingu v České republice
 • relevantní ustanovení Občanského zákoníku
 • právní ujednání před podpisem franchisové smlouvy
 • franchisingová smlouva
 • na co si dát pozor při uzavření franchisingové smlouvy
 • ochrana hospodářské soutěže a franchising
 • smluvní dokumentace franchisingového konceptu
 • právní ustanovení EU a kartelové právo
 • právo duševního vlastnictví
 • právo hospodářské soutěže
 • ochrana osobních údajů
 • praktické příklady řešení konfliktů mezi franchisantem a franchisorem

3. Manuály - základ franchisového konceptu

 • požadavky na franchisový manuál
 • členění dokumentace franchisového konceptu
 • forma dokumentace franchisového konceptu
 • sestavení a tvorba franchisové dokumentace
 • úkoly managementu
 • ukázky franchisové dokumentace
 • příklady z praxe
 • důležité zdroje informací pro franchising
 • literatura
 • instituce
 • benchmarking

4. Jak udržet funkční franchisový sytém - nástroje a postupy controlling

 • Finanční management, finanční analýza a ukazatelé
 • Horizontální analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát
 • Vertikální analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát
 • Poměrové ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, platební schopnosti, tržní hodnoty, cash-flow
 • Vzájemné vazby mezi ukazateli
 • Bonita firmy
 • Analýza rizika
 • Investiční rozhodování podniku
 • Controlling jako základ péče o franchisanta
 • Základní ekonomické ukazatele franchisového konceptu
 • Management a informace
 • Základní účetní výkazy ve franchisovém konceptu
 • Pohledávky a závazky
 • Účetní závěrka ve franchisovém konceptu

5. Marketingový plán franchisového konceptu

 • marketingový plán - základní stavební kámen franchisového konceptu
 • analýza situace, stavu, cílových skupin, metody a zdroje:
  • kam míříme? (co očekáváme, jaká je naše mise, proč máme právo uspět)
  • jak se tam dostaneme (strategie, SMART kroky, termíny, odpovědnost)
 • pravidla lokálního PR a reklamy ve franchisingu (lokální = jasné vymezení okruhu zásahu a výskyt cílové skupiny v něm)
 • rozpočet pro marketing franchisového konceptu
 • jasně vymezená osobní odpovědnost za marketing ve franchisovém konceptu
 • marketing franchisového konceptu

6. Komunikace ve franchisovém konceptu

 • Základní seznámení s médii. Jaká jsou u nás média, rozdíly, dopady.
 • Krizová komunikace - kdy začíná, s kým je vedena - od zákazníka, přes sociální sítě až po tradiční média.
 • Jak reagovat, odpovídat, formulovat.
 • Ústní i písemné reakce na dotazy novinářů.
 • Praktické cvičení: tisková konference.
 • Praktické cvičení: písemná příprava stanoviska ke kritické situaci.
 • Individuální vyhodnocení každého z účastníků.
 • Interní komunikace ve franchisovém podniku.
 • Co funguje a co naopak nefunguje v Public Relations?
 • Jak může PR pomoci zvýšit povědomí o značce a zaujmout potencionální franchisanty.
 • Co v PR a zejména komunikaci s médii funguje a co nefunguje.
 • Praktické ukázky komunikace.

7. Ochrana know-how franchisového konceptu, informační systém franchisového konceptu, GDPR ve franchisovém podniku

 • Autorskoprávní ochrana - smluvní dokumentace, vizualizace projektů, logotyp, grafický manuál, provozní příručka franchisingového podniku.
 • Ochranné známky - označení výrobků a služeb, logo, firma, doménová jména.
 • Průmyslový vzor (design) - stylizace provozovny a jejího vybavení, grafický design materiálů a prezentace konceptu.
 • Ochrana know-how a obchodního tajemství - smlouvy (doložky mlčenlivosti), směrnice a proškolení zaměstnanců, prevence při jednání s obchodními partnery.
 • Vymáhání práv /nekalá soutěž - zdržení se protiprávního jednání, odstranění závadného stavu, náhrada škody, vydání přiměřeného zadostiučinění, omluva, zveřejnění rozsudku.
 • GDPR - implementace GDPR do provozní příručky franchisingového podniku.
 • Informační systém franchisového podniku.
 • Praktické zkušenosti z aplikace informačního systému ve franchisingu.

8. Faktory úspěchu ve franchisovém systému

 • Plánování ve franchisovém konceptu
 • význam a důležitost značky konceptu
 • corporate identity (Grafický manuál)
 • Časová harmonogram a organizace při akvizici příjemců franchisy
 • Partnerský dotazník
 • Dotazník pro franchisingu
 • Oslovení neznámého kandidáta pro franchisingu
 • Rozhovory s kandidáty na příjemce franchisy
 • Zpracování kontaktu
 • Osoby spolurozhodující s potencionálním franchisantem
 • Lokality příjemců franchisy
 • Pilotní provoz
 • zkouška a hodnocení
 • Optimální franchisant
 • Hodnocení samostatné práce

Časový plán výuky:

9.00 – 16.00 čtvrtek

Výuka začíná vždy v 9.00 a končí v 16.00. Přednášky jsou koncipovány do 60 minutových bloků. Přestávka je 15 min. Po skončení výuky je prostor pro individuální konzultace do 18.00 hod.

Lektoři, přednášející, konzultanti

Základní tým bude tvořen poradci ČAF, dále zástupci advokátních kanceláří – členů ČAF. Jako odborní poradci vystoupí manažeři a vlastníci úspěšných franchisingových systémů, členů ČAF. Dalšími přednášejícími jsou odborníci z vysokých škol.

Přednášející: 

 • doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc, VŠH Praha
 • Ing. Vladimíra Filipová, PhD., VŠE Praha
 • Waltraud Martius, SYNCON, Rakousko
 • RNDr. Jiří Lošťák, PhD  , franchisový poradce
 • Ing. Jiří Krajča, franchisový poradce
 • Mgr. Martina Parusová, advokátka AK KŠB Praha
 • JUDr. Halka Pohlová, advokátka
 • JUDr. David Karabec
 • Jinřich Ginter, novinář, zpravodaj, lektor, specialista na PR
 • Hynek Pášma, specialista na informační systémy ve franchisingu
 • Milan Drbohlav, internetový marketing
 • Ing. Lubomír Milek, specialista na franchising ve službách, ředitel C21
 • a další.

Podkladové materiály pro účastníky školy

Před začátkem každého bloku budou připraveny podkladové materiály. Požadujeme, aby se posluchači seznámili s těmito materiály před zahájením bloku. To jim vždy napomůže přiblížit si dané téma, sjednotí terminologii a usnadní jim pochopení probírané látky během bloku.

Požadované základní znalosti pojmů:

V jednotlivých blocích předpokládáme u většiny posluchačů znalost základních pojmů a veličin, o které se problematika opírá. Pokud někteří posluchači výjimečně tyto znalosti nemají, je nutné, aby si je před začátkem studia doplnili.

Podkladové materiály

Kopie vybraných materiálů, které budou probírány během výuky, obdrží posluchači školy na začátku výuky každého tématu. Jedná se především o kopie vybraných materiálů, seznam doporučené literatury atd. Zadání samostatné tématické práce. Viz. dále.

Hodnocení výsledků studia:

Hodnocení studia na škole franchisingu je poněkud neobvyklé. Nehodnotí se prospěch na konci školy, ale aktivity v celém průběhu studia. Úspěšné absolvování studia vyžaduje pravidelnou účast na blocích, workschopech a prezentacích. Posluchači musí prokázat svoji schopnost aplikovat získané znalosti na konkrétním projektu franchisového konceptu. Účastníci školy dostanou v průběhu každého bloku zadání konkrétní samostatné práce. Cílem samostatné práce posluchačů je použít teoretické znalosti tvůrčím způsobem a aplikovat je pro franchisový koncept vlastní nebo modelové firmy.

Ukončení studia:

Po úspěšném absolvování školy, obdrží každý absolvent Certifikát.

Profil absolventa:

Absolvent by měl být obeznámen s teorií franchisingu, měl by být schopen pro svoji firmu/zaměstnavatele navrhnout franchisingový koncept a měl by ho umět vést a rozvíjet. Bude schopen stanovit základní potřeby (včetně finanční rozvahy) pro vývoj a následný rozvoj systému. Bude seznámen s postupy a pravidly tvorby franchisingového konceptu. Získá mnoho zajímavých kontaktů na existující franchisingové koncepty, poradce, bankovní a právní specialisty.

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews
modify by Webdesign ekART Vsetin